1. На початкових стадіях переходу до демократії зазвичай виникає:

а) двопартійна система;

б) двоблокова система;

в) багатопартійна атомізована система;

г) багатопартійна поляризована система.

2. Головною ознакою двопартійної системи є:

а) наявність у країні лише двох партій;

б) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється своєю політичною партією;

в) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають ц виборах і одноосібно формують уряд;

г) система за якої уряд формується коаліціями з двох партій.

3. Котра з ознак нації може слугувати найкращим критерієм для її зарахування до типу політичних (вкажіть одну ознаку)?

а) те, що її члени володіють політичною свідомістю;

б) те, що вона утворює власну державу;

в) те, що в процесі її формування провідну роль відіграє держава;

г) те, що національна ідентичність її членів формується під впливом політичних чинників.

4. Українську політичну націю складають:

а) українці, що проживають на теренах України;

б) українці в усьому світі;

в) усі громадяни України;

г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;

д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

5. Українську етнічну націю складають:

а) українці, що проживають на теренах України;

б) українці в усьому світі;

в) усі громадяни України;

г) усі громадяни України, що визначають себе українцями;

д) усі громадяни України, що розмовляють українською мовою.

6. Якщо окрім заголовної нації, що дала назву державі, в ній ще проживають представники кількох чи багатьох сусідніх народів, така держава називатиметься:

а) національною;

б) національною з поліетнічним складом населення;

в) поліетнічною;

г) багатонаціональною.

7. До функцій політичної еліти належать:

а) аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування і вироблення стратегії і тактики різних політичних сил;

б) політичне представництво окремих національних, соціальних чи територіальних спільнот;

в) підтримка тих чи інших суб’єктів політичної діяльності;

г) підготовка і висунення керівних кадрів, формування адміністративного апарату;

д) визначення пріоритетів державної політики;

е) підготовка політичних рішень;

ж) самовідтворення, саморегуляція свого складу:

з) все вищесказане.

8. Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі:

а) окремі її частини не мають ознак державності;

б) окремі її частини мають певні елементи суверенітету;

в) діють єдині судова і правова системи;

г) можливі територіальні автономії.

9. Котрі з наведених ознак притаманні федераціям:

а) союз держав;

б) союзна держава;

в) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних повноважень;

г) єдиний конституційний лад.

10. Котрі з наведених характеристик властиві республікам?

а) влада формується через вибори;

б) влада є безстроковою;

в) влада здійснюється за дорученням іншого органу;

г) влада є обмеженою в часі.

11. Яке з наведених визначень держави неправильне?

а) політична форма організації суспільства;

б) асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній території;

в) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів;

г) сукупність взаємопов’язаних владних структур і адміністративних органів;

д) політично організоване суспільство.

12. Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:

а) 338 депутатів;

б) 301 депутат;

в) 250 депутатів;

г) 226 депутатів;

д) 150 депутатів.

13. Верховний Суд України формується:

а) Президентом України;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) З’їздом суддів України.

14. Які інституції формуються Верховною Радою і Президентом України на паритетних засадах?

а) Конституційний Суд;

Однопартийная система свойственна тоталитарному режиму, при котором обеспечивается исключительное право одной партии на фактическое осуществление политической власти в обществе. Эта система не исключает возможности существования других партий и даже их участия в формировании и деятельности государственных структур. Но всякая форма политического участия этих партий поставлена под контроль правящей партии, что сводит на нет их реальные возможности в осуществлении государственной власти и независимой политики. Такие партии существовали в ряде социалистических стран Восточной Европы. Все они были объединены в народные фронты, руководство в которых осуществлялось со стороны коммунистических партий.

Двухпартийная система (бипартизм) обеспечивает одной из двух партий в случае ее победы на выборах большинство мест в законодательном органе или назначение ее кандидатов на посты президента и вице-президента.

Двухпартийная система не означает отсутствия других партий, которые, однако, не имеют реальных шансов на завоевание государственной власти.

Многопартийная система включает в себя широкий спектр партий от крайне правых до сугубо левых. Остальные партии занимают промежуточное положение с тенденциями к правым, левым и центристским позициям в политической и социально-экономической жизни. Как правило, ни одна из партий не способна завоевать поддержку абсолютного большинства избирателей, поэтому правительства чаще всего бывают коалиционные, то есть состоящие из представителей двух или нескольких партий. Многопартийность - неотъемлемый компонент гражданского общества, состоящего из различных социальных, национальных и других групп, имеющих свои интересы, ценностные ориентации, политические установки. Но многопартийность не панацея от всех бед. Она не просто сумма партий в обществе. И оценивается реальным, а не формальным участием всех партий в политической жизни страны, что возможно лишь на основе предоставления каждой из них равных прав.

Системы

В современной политической истории различают четыре типа партийных систем: буржуазно-демократическая партийная система сформировалась в Европе и Северной Америке в XIX веке. В своей деятельности руководствуется следующими правилами: в обществе идет легальная борьба за власть; власть осуществляет партия или группа партий, которые обеспечили себе поддержку парламентского большинства; постоянно существует легальная оппозиция; между партиями внутри партийной системы существует согласие относительно соблюдения этих правил.

В буржуазной системе сформировалось множество видов партийных коалиций: многопартийная коалиция - ни одна из партий не способна добиться компетентного большинства; двухпартийная коалиция - имеются две сильные партии, каждая из которых способна самостоятельно осуществлять властные полномочия; модифицированная двухпартийная коалиция - не одна из двух основных партий не собирает абсолютного большинства и они вынуждены кооперироваться с третьими партиями; двублоковая коалиция - за власть борются два основных блока, а партии, стоящие вне блоков не играют существенной роли; коалиция доминирования - одна партия самостоятельно осуществляет власть на протяжении длительного периода; коалиция кооперирования - наиболее сильные партии долго и устойчиво сотрудничают в осуществлении власти.

Cоциалистическая партийная система существует только одна легальная партия; партия руководит государством на всех уровнях государственного аппарата; возникновение такой политической системы связано с кризисом демократических или авторитарных систем правления.

Авторитарная партийная система такой тип правления является промежуточным, при этом доминирующим фактором выступает государство, а не партия, которая играет второстепенную роль в процессе осуществления власти. Также допускается существование других партийных возможностей и прав.

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Право.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые новые вопросы